گروه آموزشي سوم دبستان شهرستان مريوان

* سوالاتی ازدرس ریاضی پایه ی سوم دبستان همراه باجواب آن ،که به شرح زیرخواهدآمد:

 

1-    تمرین جمع صفحه ی11 و 15 کتاب  752 + 248   و    992 +8   حاصل آن به عدد1000می رسد.دانش آموزان هنوزبااین عددآشنانشده اندپس چرامطرح شده است؟ جواب- هدف ازاین تمرین هابه کاربردن یادگیری دانش آموزان درامرانتقال ازیکی به ده تایی وازده تایی به صدتایی و ... یعنی   دانش آموزبتواند با دسته های کمتربسته های بزرگتر را بسازد.

2-    مسئله ی 5 صفحه ی 79  : ((2 اسکناس هزارریالی و5 اسکناس صدریالی و4 سکه ی ده ریالی چندریال است؟))دانش آموزان بااین نوع پول درزندگی واقعی خویش مواجه نمی شوندو  سکه ی ده ریالی رااصلاًندیده اند پس چرااین مسئله آمده است؟جواب این سوال باسوال اول درارتباط است.دراین مسئله بحث ارزش پول مطرح نیست.فقط می خواهددانش آموزان رادرامرانتقال ازیکی به ده تایی وازده تایی به صدتایی و ... بیازماید.

3-    آیاضرب 4  × 0 باشکل به طورمجسم نمایش داده می شود؟تصوراین که ما(0) دسته داریم ودرهردسته ( 4 )تاشیء است بسیارنامفهوم می باشد.امازمانی که دانش آموز 0 × 4 (البته به صورت كاهشي ضرب هاي 3×4 و 2×4  و 1×4  و 0 × 4 مجسم كار مي شود.) رابه صورت(4) دسته که درهردسته چیزی نباشد را نمایش داد،پس بااستفاده ازخاصیت جابه جایی(تعویض پذیری)این مسئله فهمیده می شود. 

4-       مفهوم مساحت دراین پایه چگونه تدریس می شود؟

        *  لازم است كه مراحل زيرطي شود:

الف-  مفهوم پوشش؛

ب-  مفهوم سطح؛

پ-  شطرنجي كردن سطح ها؛

ت-  مقايسه ي سطح هاي هندسي

ث-  انتخاب واحدهاي متفاوت براي اندازه گيري سطح ها(بامربع هاي مختلف)؛

ج-  نيازبه واحدي استاندارد براي اندازه گيري سطح (مساحت)ومعرفي آن؛

چ-  نحوه ي محاسبه ي مساحت مستطيل ومربع.

ابتدا دانش آموزان روی کاغذ ویاجلدکتاب بوسیله ی پهنای مدادپاک کن ویامدادتراش کار پوششی انجام دهندکه باچندبارآن راپوشانده اند.بعدموضوع سطح که آب دریاچه ازکجا شروع به یخ زدن می کند؟ویاکشتی ازکجای دریادرحال حرکت است؟تاموضوع سطح رامطرح کنندوسطح شکل های هندسی رارنگ بزنند.وقتی مفهوم سطح فهمیده شداین بار به شطرنجی کردن سطح ها می پردازند.سطح مستطیل ومربع و...  بعدبوسیله سطح مربع ها به دانش می گوییم همان طورمحیط شکل هارا اندازه می گرفتیدحال می توانید سطح شکل هاراهم اندازه گیری کنید.اما این باربه نوعی دیگرشمامشغول اندازه گیری هستید.یعنی هرسطح راشطرنجی می کنیدتا معلوم شودچندتامربع درآن،جا می گیرد.بعددوسطح راباهم مقایسه می کنندکه کدام یک بامربع بیشتری پوشیده شده است؟وکدام یک کمتر؟ویاکدام سطح هادرشکل های مختلف باهم برابراند؟بعدازاین کارهاازمربع کوچک وبزرگ برای اندازه گیری یک سطح استفاده می شود.تامعلوم گرددواحدهای مختلف اندازه های مختلف رابه دست می آورند وبه یک واحداستاندارد احساس نیازشودبعدواحدمساحت که مربعی است که هرضلع آن               1 سانتی متراست وسطح آن یک سانتی مترمربع است،معرفی می گردد.بعدمساحت مستطیل ومربع هم درمراحل دیگرتدریس معرفی می شوند.

5-روی یک خط راست که 3 نقطه داردچندپاره خط وچندنیم خط دارد؟

جواب- وقتی می گوییم یک خط راست، پس ازهردوسرنامعلوم است.که روی آن 3 پاره خط و6 نیم خط وجوددارد.چون درنیم خط گفته می شودهرنقطه روی خط راست دونیم خط به دست می آید پس تعداد 3 نقطه در 2  ضرب می شود و 6  نیم خط به دست می آید.

6- آيالازم است كه دانش آموزان اين پايه، تعدادقطرهاي يك چندضلعي رابدانند؟براي به دست آوردن تعدادقطرهاي يك چندضلعي فرمول خاص خودرادارديعني تعدادضلع هارادرباقي مانده ي تفريق3 ازتعدادضلع ها ضرب وبر2 تقسيم مي شود((2 ÷(3 – تعدادضلع ها) × تعدادضلع ها = تعدادقطرهاي يك چندضلعي))كه تعدادقطرهاي هرچندضلعي به دست مي آيد.اين عمل براي دانش آموزان پايه ي سوم مشكل است .ولي تا 5 و 6 ضلعي ها  مي توانند خودتعداد قطرها رارسم كنند وآن را بيازمايند.دراين سطح براي آموزش كافي است.    

 

هیواحیدری سرگروه پایه ی سوم دبستان شهرستان مریوان زمستان - 88

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی 1388ساعت 13:23  توسط سرگروه  | 

شيوه اي مناسب براي يادگيري ضرب به فراگيران سوم دبستان

*مقدِّمه:

انسان ها علم رياضي را به عنوان مادرعلوم نام برده اند.زبان منطقي رياضي موجب شده است تاسايرعلوم آن رادرحوزه ي مطالعاتي خود به كار بگيرندو ازاصول ومفاهيم آن استفاده بكنند.فراتر ازآن هرانساني كه روي كره ي  زمين، مشغول زندگي مي باشد،مستقيم وياغيرمستقيم ازاين علم بهره  مي گيرد.

هرگوشه ي اين زمين ازروي معادلات وفرمول هاو موضوعات هندسي آن به زينت خلق،آراسته است.وخيلي از امور و شئون معاش و زندگي انسان ها با اين علم درارتباط است پس يادگيري آن، برهرفردي (فراگيري)لازم است تا به  نحواحسن،اين علم آموخته شود. باگسترش سيرمطالعات وتحقيقات درخصوص خصايص فراگيران درهرسني وموقعيّت سني، آن طرز تلقي وتفكّر،كه كودك مينياتوربزرگسال تصورمي شدواويك ضبط صوتي براي حفظ ونگهداري مطالب ومفاهيم آموزشي به حساب می آمد، به كلي مردود ودلايل رد آن بامنطق واستدلالات عقلي و علمي به جهانيان اعلام كردندوآموزش وپرورش دنيا با اين ديدگاه جديد دراهداف و امرياددهي – يادگيري،روش هاوفنون تدريس ، ارزشيابي ومحتواي كتب درسي وتغيير بافت كلاس ها ومدارس به تجديدنظرهمت گماشتند.وشرايط وامكانات خويش راجهت اين تغييروتحوّل به كاربستند.

ديدگاه جديد،فراگير رامحورتمام فعّاليّت هاي كلاس وآموزشگاه مي داندكه درشرايطي با  امكانات مناسب،به فعّاليّت بپردازدودراثرمشاهده ي مستقيم ودست كاري اشياء درمحيط آموزشي خصوصاًدركلاس درس ،با راهنمايي ونظارت معلّمش،به كشف وتوليدمفاهيم واصول علمي دست يابد.

* ضرب:

درضرب، ذهن بشري به اين جارسيده است كه هرجفت شيء كه ترتيب نوشتن درآن اثرداشته باشد،رايك زوج مرتّب مي دانند.زماني كه ازمريوان به تهران سفري بكنيدجلواتوبوس روي تابلويي نوشته اند(مريوان – تهران)يعني ترتيب ازمريوان به تهران درآن لحاظ شده است.ويابرعكس ازتهران به مريوان برگرديد.(تهران – مريوان).كه اين نوع ترتيب نوشتن خودش يك زوج مرتب را مي رساند.كه اولّي رامؤلفه ي اوّل ودومي رامؤلفه ي دوم  مي نامند.مانند y  و  x كه به صورت  (y  و  x )نوشته مي شود.

* روش هاي مناسب براي تدريس درس رياضي:

به تعدادمعلّميني كه دركلاس درس مشغول انجام وظيفه هستند،روش تدريس وجوددارد.امّا ازميان اين روش ها،روشي مناسب است كه برمبناي علمي استوار باشد.وازيكي از ديدگاه هاي جديدتعليم وتربيت وروان شناسي تبعيّت نمايدكه به دوموردجديدآن اشاره مي شود:                                                  

1-  روش شهودي:(مكاشفه اي- حسي):اگر دانش آموز درموقعيت يادگيري قرارگيرد،ذهنش بيشتر به كار مي افتدو با دريافت يك كليّت ازهر چيزي، به شناسايي اجزاء مبادرت مي كند.كه دراين جا،اصل هاي؛ مشابهت،مجاورت،تضاد وكليّت،يادگيري فراگير را تسريع مي نمايد. مانندمعرّفي اشكال هندسي ودستورمحاسبه ي محيط ومساحت آن.(نظریه ی گشتالت)

2- روش فعّال:هرچه مفاهيم علوم مخصوصاً رياضي، بامشاهده ي مستقيم وتجربه ي كودك همراه باشد، ساختار شكل د هي دانش ويادگيري اودرذهنش صحيح تر،آسان تروپايدارترخواهدبود.زيرا به نظرپياژه،منطق عمل مقدّم برمنطق تفكّر است.اين روش هم به صورت فردي وهم گروهي قابل اجراست.             

* كاري كه لازم است انجام شود:

درگذشته رسم بر اين بودكه قبل ازآموزش مفهوم ضرب و خواص آن،فوراًجدول ضرب رادراختيار فراگيرقرار مي دادند و با فشاروتهديد،او رابه حفظ كردن آن وا مي داشتند.فراگير هم براي  اين كه  از اين جولانگاه سهمگين نجات يابد،آن جدول را حفظ مي كرد.چون علم دركودكي كالنقش في الحجر است.         (رسول اكرم – ص).و بايدآن قدر جريمه وتنبيه را تحمّل مي كرد،يا ناچاراً آن را دركلاس عين طوطي بدون كم وكاست، پس مي داد.حالاتقریباً اين شيوه ي كار(الحمدُللّه...)منسوخ وكهنه شده است. براي تدريس ضرب شايسته است ازمفهوم آن بااستفاده از ضرب هاي اساسي ساده(مفهوم افرازي)شروع كرد.كلاس راآماده مي كنيم.وسايلي مانندگردو،شكلات،بيسكويت ويامقداري نخودولوبيادريك كيسه و.... ويامكعب هاي كوئيزنز،چرتكه هاي آموزشي ومقداري مهره و... جلودست فراگيران روي ميز گروهي ريخته مي شود وازهرگروه  مي خواهيم كه 12 ويا15 و... ازاشياءرابشمارندوجُداكنند.بعدتا مي تواننددسته هاي 3 تايي درست نمايند.به گروه هافرصت  داده مي شودتادرباره ي كارخودفكركرده وباهم  حرف بزنند.ازگروه هامي خواهيم كه هركدام كارخودرابيان كنند.گروه .... شماچه كاركرديد؟كارخودرا شرح دهيد.گروه بيان كندكه:ما12 تا.... داشتيم.دسته هاي 3 تايي درست كرديم.شد  4  دسته ي 3 تايي.بعدوقتي گروه هاي انتخابي ،حرفشان تمام شد،  سعي كنند،بازبان ساده تربگوييدگروه...:  4  دسته ي 3تايي می شود12 تا. بازهم ساده ترمي خواهيم، تابگويند 4 سه تامي شود 12 تا، بعدازمراحل تدريس مجسم در بالا،در مرحله ي نيمه مجسم،آموزگارشكلي پاي تابلو مي كشد.كه بچّه هاگروهي خوب به آن نگاه كنند.و بعد در يك جمله  بگويندكه چه مي بينند. آن شكل را دردفترو يا  يك  برگ كاغذ گروهي بكشندو حرف گروه خود را بنويسند.

*يادگيري ضرب ازراه بازي:

بازي تفكّروزندگي، كودكان است،مي توان يادگيري مفاهيم رياضي هم درقالب بازي به آنان ياد وآموزش داد.امّابازي درحدّي نباشد،كه به قول خانم دكتر گويا ،فرگيران ازاهداف اصلي درس خارج شوند.اين   بازي ها شامل:

* كارت هايي ازكاغذمقوّايي بريده وروي آن ضرب هاي اساسي مثلاً  3 ×4  ويا7 ×2 و... وهمچنين روي كاغذهاي ديگري حاصل آن ضرب ها نوشته مي شود.به گردن دانش آموزان ازجلوآويزان مي كنيم.آنان درحياط مدرسه درداخل يك دايّره اي بايد بگردندتاهرضرب به حاصل خودبرسد.اين كارمي توان ازپشت دانش آموزان هم آويزان كردوآنان همديگرراهدايت كنندتاهركس به ضرب وحاصل خودنزديك شوند.

*برای اسم هرنفر،يك ضرب وحاصلش، اسم گذاري جديدبكنيد.ووقتي درحضوروغياب به آن اسم رسيديد دانش آموزضرب وحاصل را بيان كندوياهروقت اوراصداكرديد اواسم جديدخودرا بگويد.اين كار نام گذاري ادامه مي يابدتايك دور جدول ضرب كارشودآن هم درقالب يك سرگرمي وكلاس را ازحالت يكنواختي خارج      مي سازد.

  مي توانيم اصلاً مراسم نامگذاري راهم تشريفاتي كنيم وصورت ديني وعرفي ومكاني دانش آموزراهم درآن  لحاظ كرد.

* مسابقه ي پرش در حياط مدرسه براي دانش آموزان، تشكيل دهيم.كه هركس اوّل 2 قدم بپردواين روند را ادامه دهد.بعدخودش حساب كندچند2 تايي پريده است.ونفرديگر3 قدمي راانتخاب كند و كار را           ادامه دهدوتعداد3 قدم هاي خودرادرنظربگيرد.وبه صورت يك ضرب بازبان رياضي وگفتاري بنويسد.مثلاًمن احمد ازگروه... توانستم 6 تا 3 قدمي كه مي شود18 تارابپرم .وداريم:18=3 ×6

*باخميرمجسمه سازي ،فراگيران شكل دلخواه بسازند.وضرب آن رادريك جمله بگويند.وياروي يك محورنشان دهند.

* ودیگرعشـــــــق وخلّاقیت همکار  بزرگوارم.

*آياجدول ضرب حفظ شود؟

درتدريس مفهوم ضرب وخواص آن، اگرمراحل قدم به قدم جلورفته باشيم دانش آموز آن رايادمي گيرديعني طوطي وارفوراًجواب نمي دهدبلكه باكمي تامل جواب  مي دهد.اين درنگ كردن فراگير،نشان دهنده ي،ارائه ي استدلال وكاربردمنطق ضرب مي باشد.و تصويركندكه اگر در هردسته 5 تا باشد سه دسته يعني 3 پنج تا.وضرب5 ×3 راراحت جواب مي دهد. همان طوركه ازمعني حفظ برمي آيد،يعني نگه داري ومواظبت ازچيزي بدون كم وكاست وبدون تغيير وتحوّل،كه باذهن وفكرسيّال وتفكّرانتقادي وجستجوگري  انسان مغايرت دارد.پس حفظ صرف طوطي وارصحيح نيست.

منابع:

كتب روش هاي تدريس دوره هاي سطح عالي(كارداني وكارشناسي).مجلات رشد.  تجارب خوددركلاس درس  وهمكاران بزرگوارم.

                         

هيــواحيـــدري سرگروه آموزشي پايه ي سوم دبستان شهرستان مريوان دي ماه -  86

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 12:3  توسط سرگروه  | 

ملكاذكرتوگويم كه توپاكي و خدايي                نروم جز به همان ره كه تواَم راهنمايي

                                                                                         " سنايي"

بدان كوش تا زود داناشـــــــــــوي           چـــــــــــــــــو دانا شوي زود والا شوي

سخني بابينندگان:

وبلاگي كه در اين فضا ايجادشده است،صرفاًبه منظور پلي ارتباطي با مخاطبان خود،همان معلّمان خصوصاًمعلّمان دوره ي ابتدايي و همچنين دانش آموزان پايه ي سوم و اولياي آنان مي باشد.تاازاين طريق تجربه هاوايده هاي نوين درامرياددهي – يادگيري دركلاس درس ،متعاملاًمبادله گردد.

مطالب اين وبلاگ حول محور،اهداف آموزشي- روش ها و الگوهاي نوين تدريس- رسانه و موادآموزشي – شيوه هاي نوين ارزشيابي و نمونه فعّاليّت و سؤالات خاص پايه ي سوم دبستان ارائه مي شود. 

وجه تسميه ي وبلاگ:

مهرجان(مهرگان):اززبان پهلوي است.به معني ماه مهر- پاييز و نام روز شانزدهم مهرماه است و جشني باستاني كه پارسيان از روز16 تا21 مهرماه برپا مي كردند و بعد از عيد نوروز بزرگترين جشن ها بوده است.*

نوروز جشن آغاز تابستان و مهرگان جشن آغاز زمستان است.اين جشن غيرازايرانيان،درآسياي صغير هم معمول بود و از آنجا با آيين مهر(مهرپرستي)به اروپا سرايت كرد.كومن خاورشناس و دانشمند بلژيكي دركتاب خود"آيين ميترا(مهر)" گويد:بدون شك جشن مهرگان كه در ممالك روم قديم،روز ظهور خورشيدتصور مي شده (روزولادت خورشيد مغلوب ناشدني)گفته اند.به 25 دسامبركشيده شدوبعدبه سبب نفوذدين مسيح در اروپا روز ولادت حضرت عيسي(ع)قرارداده شد.

** امروزه هم به جشنواره هاي خاص مهرجان(مهرگان)مي گويند.

باتوجّه به آيين ايرانيان شايسته دانستم اين وبلاگ را به اين اسم نامگذاري كنم زيرا مدارس در ايران از اوّل پاييز،مهرماه باز مي شوندو اين آغازخوبي براي ارتباط هرچه بيشتربا مخاطبان عزيز خودم مي باشد.  

هيواحيدري آموزگار پايه ي سوم دبستان و سرگروه آموزشي  شهرستان مريوان پاييز- 88

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*فرهنگ فارسي عميد يك جلدي كوچك

**فرهنگ دهخدا

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 11:6  توسط سرگروه  | 

*آن چه درجلسه ی مجمع عمومی گروه آموزشی پایه ی سوم ایتدایی توجّه ی من را به خودجلب کرد!

آخرین مجمع عمومی سالانه ی گروه آموزشی پایه ی سوم ابتدایی شهرستان مریوان درتاریخ 8/2/ 87 درمحلِّ نمازخانه ی دبستان پسرانه ی شاهدبرگزارگردید.

دراین جلسه نکته ای که برایم بسیارحائزاهمیت بود،این است که وقتی خلاصه ای ازکارتحقیقاتی پرفسورماساشی اوکاموتو(مدیرمجتمع وابسته به تربیت معلّم کیوتوی ژاپن)درموردتعیین جایگاه آموزش علوم درسه کشورژاپن،چین وایران،که درمجله ی شماره ی 4 دی ماه 86 به چاپ رسیده بود،به سمع ونظرهمکاران حاضردرجلسه رسید.وبه همکاران توصیه شد،که ازاین به بعددرروش تدریس خویش تجدیدنظرکنیم وبه جای استفاده ازروش سنتی وانتقالی مفاهیم علوم،موقعیت های واقعی زندگی برای دانش آموزان درکلاس درس فراهم گرددتاباهمکاری وهم فکری گروهی – تیمی درموردمسایل علمی وزندگی به کاوش بپردازندوبادادن فرصت به آنان،اجازه بدهیم خودبه تحقیق ومطالعه مبادرت کنندواطّلاعات راجمع آوری وویرایش نمایند،تابه کشف وتولیددست یابندووبه رویکردهای اجتماعی،مهارتی ونگرشی بیشترتوجّه شود.زیرادانستنی های صرف و بی روح به زودی ازذهن هامحوخواهندشدودرزندگی کارایی چندانی نارد.این مطالب باآب وتاب هرچه تمام تربه عرض همکاران رسانده شدونمونه هایی زنده ازانجام پاره ای ازفعالیت های مکمل وفوق برنامه درکلاس،که خودشخصاًتجربه کرده بودم،اشاره شد.

بعدازسخنان غرّا،که خودقلباًبه آن باورداشتم،همکاران هرکدام به اظهارنظرپرداختندوبه چندنکته که بسیاربااهمیت بوداشاره کردند.آن نکات عبارت بوداز...

1-       حجم زیادمحتوای کتب درسی ازجمله ریاضی پایه ی سوم ابتدایی وتمرینات یکنواخت وفراوان آن؛

2-       تعطیلات پشت سرهم؛

3-       زمان محدودآموزشی درمحیط مدرسه ودرطول سال تحصیلی.

بعدخاطرنشان ساختند،باوجوداین عوامل،آیا  می توان ازروش های نوین تدریس ازجمله کاوشگری،ایفای نقش،آزمایشی،واحدکار(پروژه)وایجادموقعیت های واقعی زندگی درکلاس استفاده نمودوپیش رفت؟

ناچاراًمجوریم،که کلی ازمفاهیم بامحتوای حجیم کتب درسی،باروش تدریس سنتی وانتقالی آموزش دادتاازنظراولیای دانش آموزومدیرآموزشگاه،معلّمی کم کاروکم بازده به حساب نیاییم.درغیراین صورت شبهاتی پیش می آیدکه حتّی کم کم،زمزمه ی سخن  ((آیاحقوق ِمعلّمان درفصل تعطیلات تابستان حلال است ویاحرام؟))علناًبه گوش خواهدرسید. بااین وصف خودبه خودظاهرکارها درکلاس رنگ وروغن به خود می گیردوبابزرگ نمایی هرچه بیشتر اقدام می شود.برای تسکین آلام درونی همکاران بیان کردم که باهمین روش سنتی و  انتقالی آموزش مفاهیم علوم،درگذشته بایستی بیش از 40 سال طول         می کشیدتایک امرکشف ویااختراع می گشت.جهان خارج وخصوصاًکشورهای پیشرفته باتجدیدنظردرآموزش علوم ،حالامی تواننددرهردقیقه یک ویا دوکشف و یا اختراع تقدیم دنیاکنند.

این سال که به عنوان سال((ابتکاروشکوفایی))ازسوی مقام رهبری نام گذاری شده،شایسته است که شرایطی فراهم گرددتامعلّمان بافراغت هرچه تمام تر،زمینه های رشدوشکوفایی نسل فردا را بوجودآورند.آن هم دردوامربسیارمهم((حفظ وپاسداری منزلت اجتماعی وتوجّه به نیازهای اساسی زندگی معلّم، همانندسایرپرسنل نهادهای دیگر...))   

مافصل تعطیلی برای معلّمان کاراودلسوزسراغ نداریم.زیرافصل های تعطیلی رسمی،مجدّانه مشغول مطالعه وتحقیق است تابابهترین الگوهای نوین تدریس ومدیریت کلاس،آشنایی پیداکندوبابرقرای ارتباط دردیدوبازدیدها ومسافرت های پی درپی کسب تجربه نمایدودانش مهارت هنرمعلّمی خودراروزبه روز رونق بخشدچون اوقراراست نسل انسان راتربیت دهد وکمک کندتاشخصیت وجودی اوبه نحوشایسته ومطلوب شکل بگیردتاصاحبان بسیارخوب جامعه ی واقعی فردا شوند.

زمانی که خوددرکلاس چنان زمینه ی گفت وگو وتحقیق فراهم می نمودم که دانش آموزکم سن وسال سوم دبستان درجواب این سوال که،کوه هابرای انسان هاچه فایده ای دارد؟یکی جواب بدهدبرای تفریح کردن درکوه،یکی دیگربگوید برای دیدن جنگل زیباازآن بالا،ویاتونل ازدل کوه راه انسان هارا نزدیک می کند،وجالب تراین که گیاهان دارویی ازآن به دست می آورند.وازهمه جالب تراین که چیزهای گران بها ازکوه به دست می آورندمانند،فلزات،جواهرات والماس  وخیلی مهم ترازآن مواردمی توان به جاری شدن آب چشمه ازکوه اشاره کرد.یکی دیگرمی گفت،وقتی طوری بنشینم که مهره های پشتم خم شود زود به یادآن آزمایشی می افتم که باقرقره مهره هارا ساختیم وباگفتگوی گروهی دانستنم که بااین کار ،عادت بدی درمن بوجودمی آیدکه بعداً مهره هایم باکوچکترین کاری، به آسانی صدمه خواهنددید.

توصیه یی که به کارشناسان وبرنامه ریزان درسی دارم این است که محتوای این گزارش وتحلیل راکاملاً موردمطالعه قراردهندتابرای برطرف ساختن این معضلات تدابیری لازم اتخاذگردد.

 

   هیواحیدری سرگروه آموزشی پایه ی سوم ایتدایی شهرستان مریوان بها ر- 87

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 11:1  توسط سرگروه  | 

* تعیین جایگاه آموزش علوم درایران،اززبان تحقیق

 

درمجله ی رشدآموزش ابتدایی شماره ی 6 اسفندماه – 1376 ،گزارشی ازچگونگی آموزش علوم درسه کشورژاپن،چین وایران به چاپ رسیده بود.دراین گزارش به یک پرفسورژاپنی به نام ماساشی اوکاموتو ((مدیرمجتمع وابسته به تربیت معلّم کیوتوی ژاپن))اشاره شده که نحوه ی آموزش علوم رادرسه کشورمزبورموردمطالعه وتحقیق قرارداده است.دراین مطالعه معلوم ساخته بودکه هریک ازاین کشورها با چه شیوه ای علوم را به فراگیران مقاطع مختلف تحصیلی یاد می دهند.

درموردآموزش علوم درایران می گفت:((متوجّه شدم که آن هابسیاری ازموضوعات رابارویکردانتقال ازمعلّم یافضایی مشابه آموخته اند.که همین شیوه موجب شده است،که فراگیران خیلی ازمفاهیم علوم رابدانندکه تلویزیون وگروه هم سالان هم دراین خصوص مؤثربوده اندوسطح دانش درایران راازخیلی ازکشورها ی دیگرهم،بهتردانسته است.این روندکاردرتدریس ،خیلی ازمفاهیم رازودترودرپایه های پایین ترمطرح نموده است.مثلاً؛مفهوم انرژی درژاپن ازراهنمایی مطرح می شودوچینی هازودترو   ایرانی هاهم ازچینی هاکمی زودترازکلاس سوم ابتدایی،بااین کلمه آشنامی شوند.چون بارویکردانتقال آموزش علوم درایران پیش می رودپس مفاهیم زیادتری و زودتر مطرح می شودوازنظردانش واطّلاعات ایرانی هادرجهان اوّل هستند.امّا درژاپن وکشورهای پیشرفته،بیشترتوجّه، به رویکردهای اجتماعی،مهارتی ونگرشی آموزش علوم مدنظراست.

وقتی این چندسطوررامی خواندم،به فکرتحوّل حدود15 سال قبل درمحتوا واهداف وروش تدریس ونحوه ی ارزشیابی علوم افتادم که کارشناسان ومتخصصان این رشته(علوم تجربی)ازسوی دفترتألیف وبرنامه ریزی درسی مأمورشده بودندوباچندصدساعت مطالعه وتحقیق وبازدیدازمدارس کشورهای پیشرفته ودرحال پیشرفت جهان وصرف هزینه های هنگفت وگزاف دراین راه واجرا و برگزاری دوره های ضمن خدمت برای مدرسان کشوری،استانی ومعلّمان  ومدیران مناطق وچاپ کتاب درسی وراهنمای تدریس،مقالات وبخشنامه هاوجلسات مداوم وپشت سرهم،تاوضع نامناسب آموزش علوم تغییر یابدوتوانسته،خودرابه کاروان علم وترقّی جهانی اگرنرسانیم حداقل ازحرکت بازنمانیم.

ولی آقای پرفسورازخودمدارس شهرتهران(مرکزایران اسلامی)!بازدیدبه عمل آورده است.امّاهیچ گونه تغییری درآموزش علوم به چشم نخورده بود.به قول معروف: ((آش همان آش وکاسه همان کاسه...))

درآموزش جدیدعلوم، قراربراین بود،مطابق محتوا،اهداف وشیوه های نوين تدریس،فراگیران درتیم های کلاسی برای یادگیری هرمفهوم دست به کارشوندوخوددرموردتصاویرکتاب بعدازمشاهده ی دقیق،به گفتگوبپردازندوفرضیه سازی نمایندوبه طراحی آزمایش هایی دراین خصوص دست بزنندواطّلاعات حاصل راباتفسیرونتیجه گیری یادداشت وارائه نمایندومراحل تفکّریک دانشمند راباراهنمایی ونظارت معلّم ،که گاهی خودمعلّم عضوی ازاعضای تیم های کلاسی می شود،دنبال کرده تامفهوم علمی شکل گیردویاتولیدودرموقعیت های واقعی زندگی به کاربرده شودوکاملاًبه آن باورنمایندوآن رادرونی کنند.درمحیط خارج ازمدرسه به تحقیق ومطالعه وپرسش بپردازندویافته هابه تیم های کلاسی ارائه گرددوبعدازطبقه بندی و جمع بندی آن،به صورت یک گزارش تیمی به کلاس تحویل دهند.

بنده خودبه عنوان مدرس این دوره هادرمناطق،این مراحل را با همکاران خویش کارمی کردیم،می دیدم که چقدرباحرص وولع زیادی درکلاس کارمی کنندوشیوه های سنتی ومعمول را به بادانتقاد می گرفتندوبرای اجرای شیوه های نوین درکلاس، خودرا آماده می کردند.ازسیستم ارزشیابی بارویکردنتیجه مدارچقدردرددل کردندوهزینه هایی که دراین راه صرف کنکورهاوامتحانات نهایی وپایان سال وورودی های مدارس خاص می شد،اگرصرف تحقیقات وبهبودوضع کمی وکیفی آموزش درامریاددهی – یادگیری می کردند،ایران اسلامی هم،همگام باتغییرات سریع السیربه پیش می رفت.

بااین وصف،آموزش علوم بااین دیدگاه شناخت گرایانه،فراگیران ومعلّم رابه درون فرایندی می کشاندکه سوالاتی درذهن هاوطی یک مراحل تحقیق برای جواب آن متعاملانه،درکنکاش وتلاش می باشند.که همین موضوع موجب نوآوری وخلّاقیت درآموزش ویادگیری می شودوتغییرات چشم گیری حاصل می گردد.

یک واقعه ی مهم که درشوروی سابق((اسپوتنیک))اتّفاق افتادوبرای اوّلین بارپادرکره ی ماه گذاشته شد،امریکاکاملاً یکه خوردوخودراازاین نظرکوچک دید.پس اندیشمندان راجمع کردواعلام خطرنمود.با چاره جویی همین کار،موجب تغییردرشیوه ی آموزش علوم شد.می بینیم ازنظرعلوم و  پیش رفت دراین زمینه؛کم نگذاشت وخودرابه کاروان جاری علم وترقّی رساندوحتّی خودعامل تسریع آن گشت.بااین رویکردآموزش علوم ،ایران هم دست به همین تغییرات زد ودراین راه نیرووهزینه های فراوانی به کارگرفته شد.پس چه عاملی موجب عقیم ماندن این تغییرات شده است؟آیاقیدوبندهای سیستم بوروکراسی حاکم بروزارت وافرادومجری طرح،مسئول هستند؟یااهداف این تغییرات ازسوی متخصصان دفترتألیف به خوبی تبیین نشده است؟ویاتمام شرایط وزمینه هامساعدبوده،فقط تغییرنگرش معلّمان حاصل نشده بود؟

چه کسی مسئولیت این همه خسارت وحیف شدن اموال بیت المال را برعهده  می گیرد؟دریک کلام هرکسی باشد،خودباتغییرات جهانی شدن نمی تواندتطبیق دهدواین تحولات بسیارگسترده رابرخودبرنمی تابد؟!...

هیواحیدری آموزگارپایه ی سوم طرح توصیفی دبستان شاهد   شهرمریوان  بهار- 87

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 10:57  توسط سرگروه  | 

الگوي بديعه پردازي درعمل

 يكي ازالگوهايي كه باعث پرورش ظرفيت مشكل گشايي دانش آموزان و هدايت آنها به بيان خلّاق وگسترش انگاره هاي جديد عقلي از طريق توجّه به بعد عاطفي و غير معقول مي شود،«الگوي بديعه پردازي» است.

در دنياي پيچيده ي كنوني ،كه جوامع مختلف براي رسيدن به تكنولوژي نوين و منابع قدرت به رقابت گسترده دست زده اند آنچه در اين رقابت موفقيّت را به ارمغان مي آورد ، همان «توليدفكرنو» مي باشدكه با شيوه ها و الگوهاي مناسب يادگيري اين كار ميسّراست.

لازم است كلاس درس را از حالت يكنواختي خارج  ساخته تا فراگيران در آن بتوانند با جسارت بيشتري  ايده هاي معقول و غيرمعقول را باروش«بارش مغزي» ايراد نمايندتا از ارتباطات بين معقول ها و غيرمعقول ها «ايده هاي  بكر»خلق گردند.... 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم دی 1388ساعت 12:13  توسط سرگروه  | 

مواردي كه لازم است درتهيّه وتدوين هدف هاي آموزشي رعايت شود!

 * تهیّه وتدوین هدف های آموزشی

 دریک نظام آموزشی متمرکز،همان طورکه((کتاب))به عنوان یک ابر رسانه ی نوشتاری،درعرصه ی   تعلیم وتربیت عرض اندام نموده واهداف غایی وآموزشی که توسط برنامه ریزان ازمرکز،تعیین گردیده درقالب محتوای کتاب آورده وبایستی انتقال یابد،معلّم خودیگانه عنصرموثرومطمئن این انتقال می باشد.پس شایسته است که معلّم باتلاش وهمت عالیه ی خود،اقدام به استخراج وشناسایی این اهداف بکندومحتوایی که آن اهداف غایی را به سان یک پیله درخودپیچانده است،بشکافد وازآن ، اهداف دست یافتنی وسهل الوصول راعین ابریشم ناب ازآن بیرون آورد.فراترازاین ها،معلّم با دستان طلایی خود هر گونه کمی ونقصانی دراهداف دیده شودباتوجّه به اقتضائات محلّی ، بومی وفرهنگی منطقه ایی فراگیران،محتوایی در می اندازد وفعّالیّت هایی تدارک می بیندتاهرگونه خلاء بوجودآمده رامرمّت نماید.

هدف های غایی یاپرورشی خودتوسط برنامه ریزان ومتخصصان امرتعلیم وتربیت درنظام متمرکزدرهرکشوری،تهیّه وتدوین می شوند.که این اهداف ازطریق الگوی معروف تایلروهمکاران به هدف های آموزشی تبدیل می گردند.این اهداف منشاء انتخاب دارند وبه قرارذیل می باشد:

بادرنظرگرفتن یک سلسله ازنیازها (فراگیران،جامعه  وموضوعات درسی)هدف های غایی وپرورشی حاصل می شوند. وآن اهداف ازدوصافی علم روان شناسی یادگیری وفلسفه ی آموزش وپرورش می گذرندوهدف های آموزشی به عنوان محصول نهایی به دست می آیند.

 

فراگيران

جامعه

موضوع درسي

----------------------------- 

هدف هاي غايي پرورشي

-----------------------------  

روان شناسي يادگيري

 ---------------------------- 

فلسفه ی آموزش وپرورش

-------------------------------- 

هدف های آموزشی

-----------------------------  

  تهیّه وتعیین اهداف درهرفعّالیّتی(طرح درس ویافعّالیّت های مکمِّل وفوق برنامه)طوری بیان شودکه به طورآشکارقابل تعریف،مشاهده،اندازه گیری وارزشیابی دقیق باشد.یعنی دربیان اهداف آموزشی ازافعالی استفاده شود.که به آسانی بتوان درشروع ، ضمن وپایان هرتدریس وهرگونه فعّالیّتی ،عملکردفراگیران رادرامریاددهی - یادگیری بسنجد و ارزیابی کند. جادارد که اهداف غایی وپرورشی راازحالت غایی وکلی بودن آن خارج کردوبه صورت اهدافی جزیی ومشخّص وقابل توصیف واندازه گیری مطرح گردندودرسه سطح یادگیری برای انسان درنظرگرفت.این اهداف جزیی بایستی دانستنی (دانش)وتوانایی(مهارت)وباورها(نگرش)دریادگیری افراد رادربربگیرد.

اگراهداف غایی درموردیک درس ومقطع خاصی درنظرگرفته شود،این طورمی آید: ((ایجادتوانایی درفراگیران،برای انجام محاسبات عددی درزندگی)) ویا((آشنایی باانواع انرژی ونیازبه آن درانجام امور زندگی .)) آیاوسیله ای وجودداردکه بتواند.این اهداف راارزشیابی نماید؟آیاعملکردی ازفرددیده می شودتانشان دهدکه آن اهداف تحقق یافته اند؟

پس شایسته است این اهداف به صورت اهداف رفتاری دربیایدتابه آسانی عملکردی ازفراگیربازخوردنماید.مثل:

* برای مفهوم جمع،یک مسئله می نویسدوراه حل آن راتوضیح می دهد.

* معنی ومفهوم انرژی راباذکرمثال توضیح می دهد.

هدفهای رفتاری ،خودانتظارات معلّم ازفراگیران رانشان می دهد.یعنی درامرتدریس  (فعّالیّت های مکمِّل وفوق برنامه)ازفراگیران انتظارداریم که چه عملکردی ازخودنشان دهدوبه چه هدفی نایل گردد.درهدف های رفتاریسه عنصروجودداردکه شامل:

1- فعل رفتاری(نشان دهنده ی عملکرد موردانتظار)؛ 2-شرایط که فراگیرعملکردخودرادرآن نشان دهد.باتوجّه به امکانات،محدودیت ها واوضاع واحوال)؛3-ملاک یامعیارارزیابی عملکرد.(باتوجّه به،تعیین زمان-تعدادپاسخ ومیزان آن-درصدویانسبت جواب های عملکردی-ویژگی های عملکردفراگیر).

فعل رفتاری دربیان هدف هابه صورت مضارع اخباری بیایدزیراعملکردفراگیراززمان های بسیاردورگذشته شروع وتاحال وهم چنین تاآینده ی دورادامه دارد.وبطورقطع عملکردفرددرآن قابل ظهورومشاهده می باشد.

مانند:

- فراگیر...چهاروسیله رانام می بردکه درآن انرژی الکتریکی به حرکتی تبدیل می شود.(هدف جزیی درسطح دانش).

-  به کمک منشوررنگ های رنگین کمان رانشان می دهد.( هدف جزیی درسطح مهارت).

- ترتیب رنگ های رنگین کمان راازروی منشورنقّاشی می کند.( هدف جزیی درسطح مهارت).

- ازدیدن رنگ های رنگین کمان، احساس شادی می کند.( هدف جزیی درسطح نگرش).

-  درکارهای گروهی،همکاری واحساس مسئولیت می کند.( هدف جزیی درسطح نگرش).                                                                                           

 -   به یادگیری درس علاقه نشان می دهد.( هدف جزیی درسطح نگرش)

این نوشته صرفاً به منظوریادآوری (مفادآیه ی فذکّرانّماانت مذکّر)وهم چنین به کارگیری موارد آن  درموقع تدارک طرح هایی که برای کلاس خودویاارائه به گروه های آموزشی ویاشرکت درجشنواره هااقدام می شودتااهدافی تدوین ونگاشته شوندکه ازهرنظربی عیب باشند.

منابع:

1-  کتاب کلیات وفنون تدریس دوره ی کاردانی مرکزتربیت معلم.

2-  متن کامل کلیات وفنون تدریس امان الله صفوی

 3-  مجلات رشدوتجربه ي همكاران                                               

به امید به کارگیری آن

هیواحیدری سرگروه آموزشی سوم دبستان شهرستان مریوان

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم دی 1388ساعت 12:10  توسط سرگروه  | 

كو فرض خدا نمي گزارد                           از قرض تو نيز باكي  ندارد

*مطلب مورد توجّه،درخصوص مباحث اِقامه واَذان قرآن پايه ي سوم دبستان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آذر 1388ساعت 0:18  توسط سرگروه  | 

تقویم زمان بندی شده ی دروس پایه ی سوم دبستان درسال تحصیلی 89-88  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر 1388ساعت 11:6  توسط سرگروه  | 

استفاده از تخصص اوليا در امورآموزشي

درتاريخ 30/8/88  روزشنبه ساعت 2 بعدازظهردرمحلّ دبستان پسرانه ي شاهدشهرمريوان كلاس سوم كوشش يكي ازاولياي دانش آموزان به نام «علي احمدي» ولي دانش آموز«كژوان احمدي»كه خوددبيرعلوم تجربي مدرسه ي راهنمايي پسرانه ي شاهداست،با قرارقبلي براي موضوع علوم:جانوران مهره دار گروه ماهي ها اعلام آمادگي كردند تا مطالبي رادركلاس ارائه نمايند.

وسايلي كه باخودآورده بودندشامل:يك ماهي قرمزكوچك،

يك ماهي بزرگ قزل آلا،ليوان،دماسنج لوله اي،مقداري يخ

ووسايل تشريح...

مي خواست به دانش آموزان نشان دهدكه بعضي ازجانوران

 مانندماهي ها،دماي بدنشان بادماي محيط تغييرمي كند كه

 به آن ها جانوران «خون سرد»مي گويند.

ماهي كوچك قرمزرادرليواني پرازآب معمولي گذاشته بود.

بعددماي آب راازدانش آموزان خواست 20 درجه...

ومقداري يخ خردشده رادرليوان ريخت وبه هم زدتابه دماي صفر

درجه رسيددانش آموزان درجه ي آن راازروي دماسنج ديدند.

وماهي كوچولوكاملاً ازحركت ايستادوماهي رابيرون آوردوروي

 كف كلاس انداخت بعدآن رابلندكردودرليواني باآب معمولي انداخت

 دماسنج بازدماي 20درجه رانشان داد.وروي طاقچه ي كلاس گذاشت.

به دنبال آن ماهي بزرگ راآوردوشروع به تشريح آن كرد.اوّل آبشش ماهي رانشان بچّه هادادو باپرسش وپاسخ شيوه ي نفس كشيدن ماهي رابيان كرد.بعدتعداد8 لايه ي قرمزآبشش كه هر 4 تا ي آن دريك طرف گوش ماهي بودنشان داد.بعدتعدادباله ونحوه ي حركت به جلو وراست وچپ وراست ايستادن ماهي راپرسيدكه بچّه هاآن راتوضيح دادند.

يك عددپولك راازماهي جداكردوبه يكي ازبچّه هانشان دادتاهرچه درآن مي بيندبراي بقيّه تعريف كند.

گفت:«من يك دايره ي كوچك مي بينم.»دليل آن راپرسيدكسي ندانست.بعدازدايره هاي روي تنه ي درخت سؤال كردفوراًفهميدندكه هردايره يك سال ازعمرآن را شان مي دهد.پس اين ماهي يك سال عمردارد.جلوچشم همه شكم وبعدپشت ماهي راشكافت وقسمت هاي ستون مهره وكيسه ي مثانه ي آن را نشان دانش آموزان داد.وقتي كاركيسه راازدانش آموزان سؤال كرديكي جواب دادبراي بالاو پايين آمدن ماهي است وگفت:«بچّه هازيردريايي هم مانندكارهمين كيسه مي تواندبالا وپايين بكند.»كم كم ماهي كوچك هم شروع به حركت كردودوباره زنده بودن خودرانشان داد.براي جمع كردن مطلب گفت:«به جانوراني كه دماي بدن آن ها باهواي محيط تغييرمي كند،جانوران خونسردمي گويندمانندتمام ماهي ها...» دراين موقع زنگ تفريح زده شدودانش آموزان باخوش حالي ورضايت خاطرازكلاس بيرون رفتند.

ازكاراين اولياي محترم تشكّر به عمل آمدوباهم به سوي اتاق دفتررفتيم كه اين موارد در دفتر براي سايرهمكاران شرح داده شد.

هيوا  حيدري :آموزگار پايه سوم كوشش دبستان پسرانه شاهد

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آذر 1388ساعت 8:51  توسط سرگروه  | 

سخني بابينندگان:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آذر 1388ساعت 8:49  توسط سرگروه  |